vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

SYMBOLY KRAJŮ ČR

o HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

o STŘEDOČESKÝ KRAJ
o JIHOČESKÝ KRAJ
o PLZEŇSKÝ KRAJ
o KARLOVARSKÝ KRAJ
o ÚSTECKÝ KRAJ
o LIBERECKÝ KRAJ
o KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
o PARDUBICKÝ KRAJ
o KRAJ VYSOČINA
o JIHOMORAVSKÝ KRAJ
o OLOMOUCKÝ KRAJ
o MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
o ZLÍNSKÝ KRAJ

o MAPA
o ZÁKONY A USNESENÍ

100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag Counter


ÚSTAVNÍ ZÁKON č. 347/1997 Sb. ze dne 3.12.1997
o vytvoření vyšších územně samosprávných celků

Parlament se tímto zákonem usnesl na vytvoření čtrnácti vyšších územních samosprávných celků. Jsou to: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Budějovický kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Jihlavský kraj, Brněnský kraj, Olomoucký kraj, Ostravský kraj a Zlínský kraj.
Zároveň vypustil čl.103 a změnil čl. 99 Ústavy České republiky.

§ 99

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.


ZÁKON č. 129/2000 Sb. ze dne 12.4.2000
o krajích (krajské zřízení)

§ 5

1) Kraj a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a prapor kraje. Jiné subjekty mohou užívat znak kraje jen s jeho souhlasem; k užívání praporu kraje není nutný jeho souhlas.

2) Kraji mohou být na jeho návrh znak a prapor kraje uděleny předsedou Poslanecké sněmovny. Kraj může navrhnout předsedovi Poslanecké sněmovny změnu znaku a praporu kraje.

3) K označení budov, v nichž mají sídlo orgány kraje, může kraj užívat vedle velkého státního znaku (Zákon č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.) i znak kraje.

4) Kraje mohou používat razítko kraje se znakem kraje. Znak kraje je vyobrazen uprostřed razítka a po obvodu je uveden celý název kraje.


USNESENÍ č. 198 ze dne 8.11.2000
k činnosti podvýboru pro heraldiku a vexilologii

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu schvaluje kriteria pro udělování znaků a praporů krajům dle § 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) přijatá podvýborem pro heraldiku a vexilologii.

PŘÍLOHA USNESENÍ č. 198
VÝBORU PRO VĚDU, VZDĚLÁNÍ, KULTURU, MLÁDEŽ A TĚLOVÝCHOVU

kritéria pro udělování znaků a praporů krajům dle § 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) přijatá podvýborem pro heraldiku a vexilologii

Znak čtvrcený. V prvním poli je historický znak země, k níž náleží většina nově ustaveného kraje.
Ve druhém poli je znak či klíčový derivát znaku sídelního města.
Ve třetím poli je vykreslení současné, či tradiční dílčí identity kraje.
Ve čtvrtém poli se nachází historický znak země, k níž náleží menší část nově ustanoveného kraje.

Prapor pruhovaný podklad s položením znaku.

Výjimkou je hlavní město Praha.

Pozn.: Na schůzi podvýboru dne 14.2.2001 bylo rozdáno toto usnesení s uvedenou chybnou větou týkající se praporu krajů hovořící namísto o heraldickém praporu o pruhovaném podkladu s položeným znakem. Měl tam být uveden text:

Prapor heraldický, tj. převod celého znaku bez štítu na list praporu do čtyř obdélníkových polí.

Text usnesení však zřejmě nebyl nikdy oficiálně změněn.


ÚSTAVNÍ ZÁKON č. 176/2001 Sb. ze dne 16.5.2001
kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Na žádost některých krajů byly změněny jejich názvy na Jihočeský (původně Budějovický), Vysočina (Jihlavský), Jihomoravsky (Brněnský) a Moravskoslezský (Ostravský).


ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem č. 320/2001 Sb., zákonem č. 450/2001 Sb. a zákonem 231/2002 Sb.

Vyhlášeno v částce 2/2003 Sbírky zákonů, rozeslané dne 13. ledna 2003.

§ 5

(1) Kraj může mít znak a prapor.

(2) Předseda Poslanecké sněmovny může kraji, který nemá znak nebo prapor, na jeho návrh znak nebo prapor udělit.

(3) Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost kraje změnit znak nebo prapor kraje.


ZÁKON č. 216/2004 Sb. ze dne 8.4.2004,
kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ...

Vyhlášeno v částce 72/2004 Sbírky zákonů.

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o krajích (krajské zřízení)

Čl. 1

1. V § 5 odst. 1 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".

2. V § 5 odst. 2 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".

3. V § 5 odst. 3 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".

4. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní: "(4) Kraje a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku kraje. Jiné subjekty mohou užívat znak kraje jen s jeho souhlasem. K užívání vlajky kraje není nutný jeho souhlas.".HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY

    STŘEDOČESKÝ            JIHOČESKÝ
    PLZEŇSKÝ                    KARLOVARSKÝ
    ÚSTECKÝ                      LIBERECKÝ
    KRÁLOVÉHRADECKÝ   PARDUBICKÝ
    VYSOČINA                    JIHOMORAVSKÝ
    OLOMOUCKÝ             MORAVSKOSLEZSKÝ

ZLÍNSKÝ